Stanovy

Stanovy Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství „LAZCE“

§ 1
Název a sídlo

(1) Název sdružení obcí je „LAZCE“. Sdružení obcí má  charakter
zájmového sdružení právnických osob podle § 20f a následujících
občanského zákoníku (č.40/64 Sb. ve znění zákona č.47/92 Sb.) a svazku obcí
podle § 20a a následujících zákona č.367/90 Sb. o obcích ve znění zákona č.410/92 Sb.

(2) Sídlo sdružení obcí je Horšovský Týn.

§ 2
Předmět činnosti

(1) Sdružení obcí má  jako předmět činnosti :
– spolupráci členů
Sdružení v oblasti hospodaření s odpady, a to především
– při zajištění výstavby a provozu skládky Lazce,
– při snižování množství odpadů, ukládaných na skládku,
– při zavádění systému separovaného sběru odpadů,
– při vydávání obecně závazných vyhlášek, týkajících se
odpadového hospodářství,
– při osvětě a vzdělávání občanů a podnikatelů, zaměřeným na organizované
nakládání s odpady.

Tato spolupráce se realizuje prostřednictvím závazných směrnic
Sdružení Lazce, schvalovaných shromážděním členů, a
prostřednictvím doporučení orgánů sdružení.

(2) Sdružení obcí Lazce sleduje výlučně řešení odpadového
hospodářství. Při této činnosti není vyloučen hospodářský zisk. Členové sdružení obcí mohou
vyvíjet ve prospěch sdružení výdělečnou činnost v oblasti hospodaření s odpady.

§ 3
Vznik a zánik členství

(1) Členem sdružení obcí Lazce se může stát každá  obec, která 
podá  písemnou přihlášku. Pokud tato obec není v okrese Domažlice,
je nutné přihlášku doplnit vyjádřením referátů životních prostředí příslušného OkÚ a OkÚ Domažlice.

(2) Obec se stává  členem sdružení obcí schválením jejího přijetí na
Shromáždění členů. Žádost o přijetí se podává písemně a musí být
doložena usnesením obecního zastupitelstva.
(3) Zánik členství může nastat těmito způsoby:
a) zánikem obce jako právnické osoby,
b) vystoupením obce se Sdružení obcí Lazce,
c) zánikem Sdružení obcí Lazce,
d) vyloučením obce se Sdružení obcí Lazce.
Při zániku obce podle bodu a) přechází příslušné složené členské
příspěvky (řádné i mimořádné) zaniklé obce na obec, která  přijímá 
zaniklou obec do svého obvodu.
Vystoupení obce se Sdružení obcí Lazce se počítá  ode dne doručení
oznámení. Do té doby zaplacené členské příspěvky (řádné i
mimořádné) propadají ve prospěch Sdružení.
Zánik Sdružení obcí Lazce je řešen v §10 těchto Stanov.
Vyloučení obce ze Sdružení může nastat pouze z důvodů neplnění
povinností člena (§4) a pouze schválením shromáždění členů (§6,(1),písm.l)). Při vyloučení
obce ze Sdružení obcí Lazce propadají do té doby zaplacené členské příspěvky (řádné i
mimořádné) ve prospěch Sdružení.

§ 4
Práva a povinnosti členů

(1) Člen sdružení má  právo zúčastňovat se a rozhodovat na
jednáních shromáždění členů. Člen svazku obcí má  právo podávat
návrhy, připomínky a podněty k činnosti svazku a požadovat
jejich projednávání.

(2) Člen sdružení obcí Lazce má  právo volit a být volen do orgánů
sdružení.

(3) Člen sdružení obcí má  povinnost platit členské příspěvky.

(4) Člen sdružení obcí Lazce má  povinnost dodržovat tyto stanovy,
dodržovat závazné směrnice sdružení a usnesení shromáždění členů.

§ 5
Orgány svazku obcí

Orgány svazku obcí jsou:
a) shromáždění členů,
b) předsednictvo,
c) revizoři.

§ 6
Shromáždění členů

(1) Shromáždění členů je nejvyšší orgán sdružení obcí Lazce.
Shromáždění členů:
a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a další členy
předsednictva a nejméně dva revizory,
b) přijímá  další členy sdružení obcí Lazce,
c) doplňuje a mění stanovy sdružení obcí Lazce,
d) stanovuje výši členských příspěvků,
e) schvaluje zprávy předsedy a revizorů,
f) schvaluje roční rozpočet sdružení obcí Lazce,
g) schvaluje závazné směrnice pro členy sdružení obcí Lazce,
h) projednává  připomínky a návrhy svých členů,
i) přijímá  další opatření pro činnost sdružení,
j) schvaluje jednací řád shromáždění členů,
k) schvaluje případné smlouvy s dalšími subjekty, které mají
zájem spolupracovat se sdružením obcí Lazce, a stanoví zásady spolupráce,
l) rozhoduje o vyloučení obce ze sdružení,
m) rozhoduje o zániku svazku obcí.

(2) Rozhodnutí a usnesení, týkající se záležitostí uvedených v
odstavci (1) pod písmeny c), g), k), l), m) musí být přijaty
třípětinovou většinou hlasů přítomných členů. Ostatní rozhodnutí
a usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů.

(3) Shromáždění členů rozhoduje hlasováním, přičemž členové
sdružení Lazce mají počet hlasů podle následujícího klíče :
– obce do 1000 obyvatel : 1 hlas,
– obce přes 1000 obyvatel : za každý (i načatý) tisíc obyvatel 1 hlas,
– město Horšovský Týn 30 hlasů.

(3) Shromáždění členů svolává  a řídí předseda sdružení obcí
nejméně jednou ročně. Svolání musí být provedeno písemným
pozváním nejméně 14 dní před akcí. Písemné podklady pro jednání
shromáždění členů obdrží členové s pozvánkou.

(4) Shromáždění členů musí předseda svolat vždy, požádá-li ho o
to písemně nejméně čtvrtina členů, nejpozději do 30 dnů.

§ 7
Předsednictvo

(1) Předsednictvo je sedmičlenné. Tvoří ho předseda sdružení,
místopředseda a dalších pět členů předsednictva. Nevoleným členem
předsednictva je vždy zástupce města Horšovský Týn, ostatní čtyři
volí shromáždění členů. Způsob provedení volby stanoví jednací
 řád shromáždění členů.

(2) Předseda a jeho zástupce zastupují sdružení obcí a jsou
oprávněni provádět jeho jménem potřebné úkony. Předseda sdružení
obcí Lazce zastává  funkci statutárního orgánu sdružení.

(3) Funkční období předsednictva je totožné s funkčním obdobím v
samosprávě. Nejpozději do tří měsícú po komunálních volbách musí
proběhnout volby předsednictva sdružení obcí.

(4) Sdružení obcí Lazce ve společnostil Lazce-GIS, s.r.o., zastupuje
předseda Sdružení obcí Lazce..

(5) Předsednictvo řídí a sleduje činnost sdružení obcí. Předseda
předkládá  shromáždění členů zprávu o činnosti předsednictva.

(6) Předsednictvo vydává  doporučení pro členy sdružení a
připravuje jednání shromáždění členů.

(7) Předsednictvo jmenuje pokladníka svazku obcí. Pokladník
obstarává  finanční záležitosti svazku obcí. Po uplynutí účetního
roku vyhotovuje finanční uzávěrku a předloží ji k přezkoušení
revizorům.

§ 8
Revizoři

(1) Revizoři jsou voleni shromážděním členů. Jejich funkční
období je jeden rok.

(2) Revizoři přezkoumávají hospodaření svazku obcí a podávají o
tom písemnou zprávu shromáždění členů.

§ 9
Hospodaření svazku obcí

(1) Příjmy Sdružení obcí Lazce jsou tvořeny:
a) členskými příspěvky,
b) případnými účelověmi dotacemi,
c) případnými dary,
d) případněmi zvláštními členskými příspěvky členů,
e) podíly na zisku společností, v níž je Sdružení obcí Lazce společníkem.
Výši členských příspěvků stanovuje shromáždění členů. Zvláštní
členské příspěvky členů vyměří shromáždění členů v případě přesně
určeného důvodu závaznou směrnicí či usnesením.

(2) Finanční prostředky budou využity:
– pro zajištění funkce sdružení,
– pro majetkový vklad do společnosti s ručením omezeným,
vytvořené pro stavbu a provoz skládky Lazce,
– pro další činnost sdružení, schválenou shromážděním členů.

(3) Hospodaření sdružení obcí se řídí ročním rozpočtem,
schváleným shromážděním členů. Návrh rozpočtu předkládá  předseda.

(4) Sdružení obcí Lazce hospodaří podle českých platných
hospodářských předpisů.

§ 10
Způsob zrušení sdružení obcí

(1) Sdružení obcí Lazce je zrušeno, rozhodne-li o tom shromáždění
členů třípětinovou většinou hlasů z přítomných členů. Tento bod
jednání musí být výslovně uveden na pozvánce na toto jednání.

(2) V případě zrušení sdružení obcí Lazce se veškeré majetkové
podíly ve společnosti s ručením omezeným, vytvořené pro stavbu a
provoz areálu skládky Lazce, převádějí na obce, které jsou v době
zrušení členy Sdružení obcí Lazce, a to v poměru k počtu hlasů
(§6, odst.(3)).

(3) Finanční zůstatek při zrušení se likviduje následovně:
a) pokryjí se pohledávky z běžících nebo nezaplacených akcí,
b) zbytek zůstatku se převede na konto města Horšovský Týn.
Likvidaci finančního zůstatku zajišťuje předsednictvo.

§ 11
Zvláštní ustanovení

(Vyplývá  z § 20a a následujících zákona č. 367/90 Sb. (úplné
znění č.410/92 Sb.) o obcích)

(1) Účetní rok svazku obcí je totožný s kalendářním rokem.
Vyúčtování výsledků musí být provedeno do tří měsíců následujíc
ího roku. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření musí být
vhodným způsobem zveřejněny v obcích nejméně 15 dnů před projed
náváním na shromáždění členů. Zároveň svazek obcí nechá  přezkou
mat své hospodaření auditorem nebo příslušným okresním úřadem.

(2) Shromáždění členů je veřejné. Do zápisů z jednání musí mít
možnost nahlížet občané příslušných členských obcí. Občané
příslušných obcí
mají právo podávat orgánům svazku písemné návrhy.

§ 12
Platnost stanov

Tyto stanovy byly schváleny na shromádění členů dne 25.3.1993 v
Horšovském Týně. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení.

Změnu těchto stanov schválilo shromáždění členů Sdružení obcí
Lazce dne 20.5.1997 a 50. shromáždění členů Sdružení obcí Lazce
ve Svržně dne 23.6.2015
Tímto dnem nabývá platnosti zde uvedené změněné znění stanov.

předseda Sdružení obcí Lazce místopředseda Sdružení obcí Lazce
Ing. Libor Picka v.r. Josef Mothejzík  v.r.